Domov Technika a internet Prehľad funkcií pre Excel

Prehľad funkcií pre Excel

podľa spravca

Tabuľkový editor Excel obsahuje veľké množstvo preddefinovaných funkcií. Sú zamerané na laické i vysoko špecializované výpočty. V mnohých smeroch uľahčujú užívateľovi prácu s programom.

Pri rozbalení zoznamu funkcií sa dostaneme k rozdeleniu do jednotlivých kategórií podľa ich zamerania. Excel funkcie sa delia na finančné, dátumu a času, matematické, štatistické, vyhľadávacie, databázové, textové, logické, informačné, definované používateľom, technické a funkcie kompatibility.

Dobré Excel kurzy sa tým najdôležitejším funkciám venujú podrobne. V tomto článku si ukážeme prehľad zaujímavých funkcií z každej kategórie.

Finančné funkcie Excel

Sekcia finančných funkcií Excel slúži predovšetkým špecializovaným pracovníkom vo finančníctve. Obsahuje užitočné preddefinované funkcie týkajúce sa toku financií, výpočtu splátok, úrokových sadzieb a iných. Napríklad funkcia PMT, ktorá jedným klikom ukáže hodnotu splátky pri konštantnom úroku za zadané obdobie alebo funkcia YIELD týkajúca sa výnosu cenného papiera s pravidelným úrokom. Pri finančných funkciách je potrebná orientácia v probléme a znalosť vstupných argumentov výpočtu.

Excel funkcie dátumu a času

Ako už názov napovedá funkcie tohto typu sa týkajú dátumu a času, konkrétne konvertovaniu poradových čísel na dátum a čas a naopak i výpočtu obdobia od dátumu k dátumu. Ku príkladu Excel funkcia DATEDIF, ktorá vráti počet mesiacov, dní a rokov medzi zadanými dátumami, NETWORKDAYS pre výpočet pracovných dní medzi dvoma dátumami i funkcie konvertujúce poradové čísla do jednotiek času (SECOND- konvertuje na sekundy, MINUTE- konvertuje na minúty, HOUR- konvertuje na hodiny, DAY- konvertuje na dni v mesiaci, WEEKDAY – konvertuje na dni v týždni, MONTH- konvertuje na mesiace, YEAR- konvertuje na roky).

Matematické Excel funkcie

Funkcie Excel z kategórie matematické obsahujú vzorce potrebné pre výpočet matematických úloh. Jednoduchšie ako napríklad SUM pre sčítanie či POWER pre zadanú mocninu asistujú pri výpočtoch všetkého druhu. Medzi zložitejšie matematické funkcie Excel patrí napríklad COMBIN pre počet kombinácií objektov či LN pre prirodzený logaritmus čísla sú frekventovane využívané v špecializovaných oblastiach. Ďalej sem patria geometrické funkcie od funkcie SIN pre sínus až po ATAN pre arkus tangens.

Štatistické funkcie

Štatistické funkcie slúžia predovšetkým k vyhodnoteniu vyššieho množstva dát s cieľom získania štatistických hodnôt. Základné Excel funkcie radené do tejto kategórie sú AVERAGE pre výpočet priemernej hodnoty hodnôt zadaných, AVEDEV ako priemernú odchýlku od priemeru, MIN pre minimálnu hodnotu a MAX pre maximálnu hodnotu z vyznačenej oblasti.

Vyhľadávacie funkcie Excel

Vyhľadávacie funkcie napomáhajú lepšej orientácií v rozsiahlejších dokumentoch. Jednoducho pomocou nich vyhľadáme príslušné hodnoty i adresy buniek. Využiť možno napríklad funkciu ADRESS, ktorá vráti adresu bunky v hárku, COLUMN na zistenie čísla stĺpca, ROW zasa pre číslo riadku.

Databázové funkcie

Excel funkcie zo sekcie databázových slúžia na lepšiu prácu s danými, údajovými databázami. Podobne ako u štatistických tu možno spomenúť funkciu DAVERAGE ako priemer hodnôt databázy, DMAX pre maximálnu a DMIN pre minimálnu hodnotu jej prvkov.

Textové Excel funkcie

Textové funkcie sa venujú práci s písaným textom obsiahnutým v dokumente. Možno pomocou nich konvertovať číselné hodnoty na text a naopak, zmeniť veľkosť písmen či vyrátať počet znakov vo vloženom texte. Ku príkladu funkcia VALUE konvertuje text na číslo, UPPER konvertuje na veľké písmená a MID zasa vráti počet znakov v označenom texte.

Logické funkcie

Pomocou tejto kategórie Excel funkcií možno definovať logické prepojenia medzi číselnými hodnotami v závislosti na zadaných argumentoch. Medzi najznámejšie patrí funkcia IF pre vytvorenie vlastného argumentu pravdivosti a funkcia OR s podobnými vlastnosťami.

Informačné funkcie

Súbor informačných funkcií poskytuje užívateľovi informácie o pravdivosti alebo nepravdivosti vlastností danej bunky. Napríklad funkcia ISODD vráti pojem TRUE keď je číslo nepárne, naopak ISEVEN vyhodnotí TRUE pre číslo párne.

Funkcie definované používateľom

Funkciami definovanými používateľom obyčajne rozumieme tie z funkcií, ktoré je potrebné dodatočne nainštalovať. Slúžia obyčajne pre menej obvyklé výpočty. Patrí sem napríklad Excel funkcia EUROCONVERT konvertujúca menu euro.

Technické funkcie

Technické funkcie sú vysoko špecializované pre isté odbory. Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že riešia komplexné čísla a vzájomné prevody binárnych, šestnástkových, osmičkových a desiatkových čísel. Napríklad HEX2BIN skonvertuje šestnástkové na binárne číslo či IMDIV vracajúce hodnotu podielu dvoch komplexných čísel.

Funkcie kompatibility

Excel funkcie kompatibility usilujú o lepšie prepojenie rôznych verzií editoru Excel. S rôznymi verziami sa zdokonaľujú a menia i jednotlivé funkcie, ktoré sú v novšej verzii často pomenované priliehavejším názvom.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ